ALGEMENE VOORWAARDEN
BVBA VINTO

1. Onderhavige algemene voorwaarden maken integraal deel uit van alle offertes, aanbiedingen en van alle met de BVBA VINTO

gesloten overeenkomsten ter plaatse en/of op afstand via de website http://www.vin-to.be, telefonisch en/of via e-mail. Afwijkende

bedingen gelden uitsluitend en voor zover deze uitdrukkelijk én schriftelijk werden aanvaard door de BVBA VINTO. Elke

reservatie houdt de aanvaarding in van de algemene voorwaarden van de BVBA VINTO die primeren op eventuele

aankoopvoorwaarden van de klant.
 

2. De klant kan kennis nemen van de algemene voorwaarden door op de link op de website http://www.vin-to.be of in de

reserverings- en bestelschermen te klikken. Deze algemene voorwaarden worden ter beschikking gesteld op een duurzame

drager (pdf bijlage bij e-mail), die ongewijzigd door de klant kan worden opgeslagen en/of afgedrukt, zodat deze achteraf

eenvoudig door de klant kunnen worden geraadpleegd. Tijdens het aankoopproces, wordt de klant bovendien expliciet gevraagd

om te erkennen dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en deze zonder voorbehoud aanvaardt. Hij doet

dit door het hiervoor voorziene vakje aan te kruisen.

Bij telefonische verkoop op afstand worden deze algemene voorwaarden meegestuurd als link in de bevestigingsmail.
 

3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant aanklikt deze voorwaarden te aanvaarden en zijn order en/of

reservering definitief bevestigt.
 

4. Prijzen weergegeven op de website zijn niet bindend tot zolang de aankoop op afstand niet afgesloten wordt. Alle aanbiedingen

gelden zolang de voorraad strekt. Extra consumpties ter plaatse zullen aan de gangbare prijzen worden aangerekend.
 

5. Bij het afsluiten van de verkoop op afstand omtrent reserveringen vanaf 8 personen kan door de BVBA VINTO een voorschot

gevraagd worden van een deel of het geheel van het verschuldigde bedrag. Indien een voorschot gevraagd wordt zal een uiterste

betaaldatum door de BVBA VINTO worden medegedeeld aan de klant. Indien het voorschot niet ontvangen is binnen deze te

termijn heeft de BVBA VINTO het recht deze overeenkomst éénzijdig te verbreken zonder daarvoor enige vergoeding

verschuldigd te zijn. Betaling van het voorschot door de klant impliceert een onherroepelijke aanvaarding van deze algemene

voorwaarden door de klant.

In het geval dat de klant zijn bestelling annuleert meer dan 30 kalenderdagen voor het event krijgt de klant 100% van het

voorschot terug. In het geval dat de klant zijn bestelling annuleert tussen de 30 en 7 kalenderdagen voor het event, krijgt de klant

50% van het voorschot terug. Indien de klant minder dan 7 dagen voor het event zijn bestelling annuleert, wordt het hele

voorschot verrekend wegens geleden verlies en gederfde winst. Annuleringen kunnen enkel schriftelijk (met inbegrip van e-mail)

gebeuren. In het geval dat op datum van reservatie het aantal effectief aanwezige personen van de groep minder bedraagt dan

het aantal personen van de groep waarvoor gereserveerd is (“no show”), zal door de klant het initieel overeengekomen bedrag

per persoon verschuldigd zijn aan de BVBA VINTO.
 

6. Bij het plaatsen van een bestelling en/of reservering krijgt de klant steeds bevestiging per e-mail in geval er een geldig emailadres

wordt opgegeven. Voor de datum van reservering krijgt de klant nog een herinnering per e-mail in geval er een geldig

e-mailadres wordt opgegeven.

De klant kan tot 72u voor de datum van reservatie zijn bestelling annuleren, zonder dat de klant hiervoor enige vergoeding

verschuldigd is aan de BVBA VINTO. De klant verliest wel zijn voorschot indien hij een voorschot zou betaald hebben. In het

geval dat de klant zijn bestelling annuleert minder dan 72u voor de datum van reservatie is hij een forfaitaire vergoeding van 25

EUR per persoon verschuldigd aan de BVBA VINTO. De klant verliest wel zijn voorschot indien hij een voorschot zou betaald

hebben In het geval dat op datum van reservatie het aantal effectief aanwezige personen minder bedraagt dan het aantal

personen waarvoor gereserveerd is (“no show”), zal door de klant een forfaitaire vergoeding van 25 EUR per persoon

verschuldigd zijn aan de BVBA VINTO.

Het niet ontvangen hebben van een bevestiging en/of herinnering door de klant, kan nooit als reden tot verbreking van de

overeenkomst worden ingeroepen door de klant.
 

7. De menu’s van BVBA VINTO worden per tafel geserveerd. Vanaf 6 personen vraagt BVBA VINTO u om te kiezen voor onze

menusuggesties. BVBA VINTO behoudt zich het recht voor om voor aanpassingen in de menu een extra supplement aan te

rekenen.
 

8. BVBA VINTO is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen en stelt alles in het werk om de veiligheid te garanderen. Schade

aan de installaties en de infrastructuur van de BVBA VINTO valt solidair onder de verantwoordelijkheid van diegene die de

schade heeft veroorzaakt én de klant.
 

9. BVBA VINTO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet nakomen van haar contractuele verplichtingen ten gevolge van

overmacht of ‘vreemde oorzaak’. In geval van vreemde oorzaak en overmacht (artikelen 1147 en 1148 B.W.), zelfs wanneer zij

niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leiden, is BVBA VINTO van rechtswege gemachtigd om haar

verbintenissen op te schorten of eenzijdig te annuleren, na de klant daarvan schriftelijk te hebben verwittigd. In dat geval kan zij

niet tot schadevergoeding gehouden zijn, ook niet voor laattijdige uitvoering. In dit geval worden wel de reeds betaalde

voorschotten terug betaald aan de klant.
 

10. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de BVBA VINTO. In geval van niet betaling op de vervaldag, zal van

rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van 1 % per maand. Tevens zal in geval van niet

betaling op de vervaldag een forfaitaire vergoeding van 15 % op het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 125

EUR. Het niet naleven van haar betalingsvoorwaarden geeft BVBA VINTO het recht om alle prestaties te schorsen op risico van

de klant. Niet tijdige betaling op de vervaldag, wordt tevens aanzien als een ernstige wanprestatie, die BVBA VINTO het recht

geeft om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één factuur, zullen alle

facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden.
 

11. De overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting waartoe de interpretatie of de uitvoering van de

overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, valt, ook in geval van urgentie (bv. procedure kort geding), onder de bevoegdheid

van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde.

De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid

van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.